Четвъртък, Юни 24, 2021

Регистрация на кучета - домашни любимци

Оценете тази статия
(1 глас)

Регистрация на кучета - домашни любимци


1.  Собствениците  на  кучета - домашни  любимци,   навършили   6-седмична възраст,   задължително   ги   представят   на   ветеринарен   лекар,   който   упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец и извършване на ветеринарномедицински манипулации - ваксинация и обезпаразитяване.

2.  За кучета - домашни любимци, на които е издадена легитимна здравна книжка в минал период, същата остава валидна и собственикът не е задължен да я замени с ветеринарномедицински паспорт. При деклариране на кучето - домашен любимец, собственикът вписва в декларацията идентификационен код от шест цифри, удостоверяващ здравната книжка като регистрационен документ.

3.  При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст, собственикът задължително го регистрира при ветеринарен лекар. При регистрацията на кучето - домашен любимец ветеринарният лекар поставя инжектируем транспондер /чип/.

4.  При кучета - домашни любимци над тази възраст собствениците са длъжни да им поставят чип

5.  Всеки собственик на куче - домашен любимец над 4-месечна възраст или в тримесечен срок от неговото придобиване над тази възраст го декларира в данъчната служба към съответния район, независимо дали същото е освободено от дължимия данък, като попълват декларация по образец.

6.        В декларацията се въвеждат следните данни:
6.1.     За всяко физическо лице - собственик на куче — домашен любимец се въвеждат и обработват данни:
6.1.1.  Собствено, бащино име и фамилно име;
6.1.2.  ЕГН(ЛНЧ);
6.1.3.  Адрес по местоживеене и постоянен адрес;
6.1.4.  Номер на транспондера /чип/ на животното;
6.2.     За всяко юридическо лице - собственик на куче - домашен любимец се въвеяодат и обработват данни:
6.2.1.  Наименование;
6.2.2.  Булстат/ЕИК;
6.2.3.  Адрес на регистрация;
6.2.4.  Адрес на управление;
6.2.5.  Управител (лице за контакти);
6.2.6.  Номер на транспондера /чип/ на животното.
6.3.    Към  декларацията за притежаване  на  куче  — домашен  любимец  се въвеждат данни, прилага  се  ксерокопие  на съответната  страница  от  паспорта за удостоверяване на обстоятелствата за освобождаване от такса „притежаване на куче".

7.  При промяна на адреса и на собствеността, собственикът е длъжен да уведоми районната данъчна служба в срок до 2 месеца, а при смърт на кучето - домашен любимец, в срок от 7 дни след настъпване на събитието.

Район  Панчарево

Search