Вторник, Юли 23, 2024

Кмет

 

Даниела Райчева Кръстева 

Кмет на Кметство Долни Пасарел 

мандат 2023 - 2027 г.

 

Родена 1973 г. Омъжена. Завършила Техникум по търговия - гр. София, а през  2014 г. завършва Международно висше бизнес училище – Ботевград, образователно - квалификационна степен "бакалавър", специалност „Бизнесадминистрация", професионална квалификация - "Стопанско управление".

 

Работи последователно в Потребителна кооперация Панчарево, фирма Юнис ООД -София, а от 2009 г. до 2023 г. в кметство Пасарел - Район Панчарево като гл. специалист „Административно информационен отдел". Активно се включва в краткосрочни и дългосрочни програми за развитието на кметството. През последните години е част от екип, който създава условия за добро административно обслужване на населението и е връзка между гражданите и съответните институции в страната. За местни избори 2023 - 2027 г. се кандидатира за кмет на село Пасарел. Избрана е с 63,81% от гласовете.

 

 

 

 

Кмет - правомощия и задължения

Кметът е орган на изпълнителната власт в общината, района и кметството, но той е преди всичко орган, функционално свързан с общинския съвет. Той е орган на изпълнителната власт в системата на местното самоуправление. Негово задължение е да работи за изпълнение на решенията на съвета и носи отговорност пред него.

Кметът се избира от населението или от общинския съвет за срок от 4 години.

ЗМСМА постановява кметовете на общини и на кметства да се избират от населението на основата на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване.

За кмет на общини или на кметство се избира човек, който е български гражданин, навършил 18 години и притежаващ избирателни права.

След приети промени в Изборния кодекс от есента на 2011 година в София, Варна и Пловдив вместо с мажоритарен вот от избирателите, районните кметове ще бъдат назначавани от общинските съвети.

Кметовете са с обща компетентност и подзаконова дейност. Осъществяват изпълнителната власт и оглавяват общинската администрация и са важен фактор в осъществяване на самоуправлението.

Длъжността на кмета е несъвместима с участието му в ръководства на политически партии, в упражняването на търговска дейност, по смисъла на ТЗ, в управлението и участието в надзорни и контролни органи на дружества. Не може да бъде и общински съветник едновременно.

Конституцията и ЗМСМА определят статута на кмета. Пълномощията на кмета на общината, на кмета на кметството и на кмета на района възникват от полагането на клетвата.

 

Правомощия на кмета на район или кметство

- изпълнява бюджета на общината в частта му за района или кметството;

- организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;

- отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;

- назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района или кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;

- приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;

- води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;

- осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;

- осигурява спазването на обществения ред;

- организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;

- представлява района или кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони или кметства;

- организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на района или кметството;

- изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.

Правомощията на кмет на кметство в населеното място, което е административен център на общината, се изпълняват от кмета на общината.

Кметът на район и кметът на кметство могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметството или за района.

На кметовете на райони и кметства могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт, както и с правилника в зависимост от конкретните особености на общината, районите или кметствата.

Пълномощията на кметовете на общини, райони и кметства се прекратяват предсрочно при: подаване на оставка пред общинския съвет; при влизане в сила на присъда за лишаване от свобода за умишлено престъпление; при трайна невъзможност или системно неизпълнение на функциите.

 

Наталия Велинова Александрова

Кмет на Кметство Долни Пасарел

мандати 2011-2015; 2015 - 2019; 2019 - 2023 г 

 

 

Search