Събота, Септември 23, 2023

Секретар

Даниела Райчева Кръстева

Секретар на Кметство Долни Пасарел

Родена 1973 година. Омъжена.

Завършила МВБУ - Ботевград, специалност „Бизнес администрация", степен Бакалавър.

От 2009 г. работи в Кметство Долни Пасарел като Секретар. През 2011 г. длъжността е променена на Гл. специалист ЕСГРАОН 

Целта на тази длъжност е да организира дейностите в областта на местното самоуправление, подпомага кмета в организиране на дългосрочни и краткосрочни програми за развитие на кметството и опазване на обществения ред.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА

- Планира, организира, контролира и координира работата на кметството.

- Носи отговорност за изпълнението на задачите на кметството пред кмета

- Организира и отговаря за информационно – техническото обезпечаване в кметството.

- Отговаря за деловодното обслужване, документооборота и архива на кметството.

- Отговаря за гражданската регистрация, административното обслужване, разгласяването и    обнародването на актовете на кмета на кметството.

- Подпомага кмета при оформяне неговите заповеди и контролира изпълнението им

- Организира приемното време за граждани и служебни лица

- Подпомага кмета в организиране опазването на обществения ред.

- Подпомага кмета в организиране изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на Републиката, МС, СОС, Столична община, Район „Панчарево"

ПРАВОМОЩИЯ

- Да взима решения, свързани с конкретната дейност

- Да взима решения в съответствие с делегираните му от кмета права

- Да ползва в своята дейност архивните материали на кметството.

Search